[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑ - ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

๕๐.๐๐

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

๕๐.๐๐

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

๒๕.๐๐

ประวัติศาสตร์

 

 

 

 

๕๐.๐๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

๕๐.๐๐

ศิลปะ

 

 

 

 

 

๗๕.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

๕๐.๐๐

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

๗๕.๐๐

เสริมทักษะภาษาไทย

 

 

 

 

 

๗๕.๐๐

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

๖๖.๖๗

คณิตศาสตร์

 

 

 

๕๕.๕๖

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

๕๕.๕๖

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

๘๘.๘๙

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

๔๔.๔๔

ประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

๕๕.๕๖

เสริมทักษะภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

 

  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

๘๓.๓๓

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

๘๓.๓๓

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

๖๖.๖๗

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

๖๖.๖๗

ประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ศิลปะ

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

๓๓.๓๓

เสริมทักษะภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

 

 

๘๗.๕๐

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

๘๗.๕๐

วิทยาศาสตร์

 

 

 

๗๕.๐๐

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

๖๒.๕๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

๒๕.๐๐

ประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

๕๐.๐๐

เสริมทักษะภาษาไทย

 

 

๓๗.๕๐

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่๕

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

๕๕.๕๖

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

๔๔.๔๔

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

๔๔.๔๔

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

๕๕.๕๖

ประวัติศาสตร์

 

 

๓๓.๓๓

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

๗๗.๗๘

ศิลปะ

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

๔๔.๔๔

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

๔๔.๔๔

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

 

 

 

๒๒.๒๒

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

๗๗.๗๘

 

 

 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

จำนวน นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

ร้อยละ นักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.

.

.

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

๕๐.๐๐

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

๒๕.๐๐

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

๒๕.๐๐

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

๒๕.๐๐

ประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

๗๕.๐๐

ศิลปะ

 

 

 

 

 

๗๕.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

๐.๐๐

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

 

 

๐.๐๐

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐

 
    
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
ที่อยู่ 44/1 ม.7 ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ 25/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์-โทรสาร. 02-4610137