[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ข้อมูลพื้นฐาน
 

 ข้อมูลทั่วไป

    ชื่อโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง ที่ตั้ง๔๔/  หมู่๗  ตำบลบางยอ  อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 โทร  ๐๒-๔๖๑๐๑๓๗   โทรสาร  ๐๒-๔๖๑๐๑๓๗   e-mail : bkj_ 441@hotmail.com  

website : wbj.smartschool.in.th

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อที่…..ไร่…….…งาน

เขตพื้นที่บริการ  หมู่  ๖  ,๗  ตำบลบางยอ

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลางจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๗๖ ด้วยปณิธานของพระครู           

ศีลานุวัติคุณ (หลวงปู่สินธุ์) เจ้าอาวาสวัดบางกะเจ้ากลาง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาว่ามีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศอื่น และ พระคุณท่านฯได้ให้ความอุปการะบำรุงรักษาก่อสร้างโรงเรียนตลอดมา จวบจนท่านมรณภาพลงในวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๘๘ ทางโรงเรียนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ระลึกถึงพระคุณท่านจวบจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖จำนวน ๖ห้องเรียน มีนักเรียน๕๘  คน  มี  นางกาญจนี   ลิ้มวิลัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุเคราะห์ชุดการสอนทางไกลครบทุกชั้นเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด และบริษัท นานาพรรณพืชผล บริจาคทรัพย์สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนทั้งสองหลัง จัดห้องพิเศษ เทขยายถนนคอนกรีต สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับเงินบริจาคจากวัดบางกะเจ้ากลาง ชุมชุน และศิษย์เก่า จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน สวนหย่อม และที่นั่งพักของนักเรียน และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔๐,๑๐๐ บาท ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนรวม ๖ ชุด พร้อมระบบ และรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘๔,๗๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสา ฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน 

 

คำขวัญ  :  ศึกษาดี   มีวินัย  ร่วมใจพัฒนา  ไม่พึ่งพายาเสพติด

ปรัชญา :  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  มารยาทดี   มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ 

         เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
ที่อยู่ 44/1 ม.7 ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ 25/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์-โทรสาร. 02-4610137