[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ผลงานโรงเรียน
 

 

                โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง ได้บรรลุเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน SPARK 3:5:50  มีผลการประเมินระดับชาติ (์NT) ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 3 ด้านสูงกว่าร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม

 

 

 

             โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง มีผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศอยู่ในอันดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
    
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
ที่อยู่ 44/1 ม.7 ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ 25/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์-โทรสาร. 02-4610137